• beheerswerken
 • fotowerkgroep
 • klapekster nancy
 • klapekster
 • klimaatmars
 • klimaatmars1
 • nieuwjaarswandeling
 • nieuwjaarswandeling1
 • vlinderwandeling

Tegenreactie "Hoogtstraten betonhoofdstad"

Het stadsbestuur van Hoogstraten reageerde op de studie van Natuurpunt over de betonnering van Vlaanderen. Uit die studie blijkt dat Hoogstraten vier keer sneller "betonneert" dan het Vlaamse gemiddelde, daarom bestempelt Natuurpunt Hoogstraten ook als betonhoofdstad van Vlaanderen.

Het stadsbestuur reageerde, maar de reactie is  niet terecht. We moeten in Hoogstraten de waarheid onder ogen durven zien en ingrijpen om erger te voorkomen. We geven hieronder de reactie van Natuurpunt op de opmerkingen vanuit Hoogstraten. 

 

 

 

Betonrapport Vlaamse gemeenten - HOOGSTRATEN

 • Hoogstraten is NIET de betonhoofdstad van Vlaanderen. Hoogstraten is allerminst een uitgestrekte betonvlakte. Dat blijkt uit de cijfers van Natuurpunt zelf. 12% van het Hoogstraatse grondgebied is bebouwd. Dat is naar Vlaamse normen niet hoog. Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 14 %.

Reactie Natuurpunt:

Natuurpunt heeft nooit gesteld dat Hoogstraten een uitgestrekte betonvlakte betreft. Wel dat de betonsnelheid in Vlaanderen (2005-2015) nergens zo hoog is als in Hoogstraten.

Dagelijks gaat er in Vlaanderen 6ha open ruimte op de schop (cijfer VITO & Vlaamse overheid, gemiddeld over periode 2005-2015). Met de ‘betonstop’ besloot de Vlaamse regering dat de betonsnelheid gehalveerd moet worden tegen 2025 (3 ha/dag) en dat er tegen 2040 geen open ruimte meer ingenomen mag worden (0 ha/dag).

Natuurpunt, samen met het VITO, onderzocht hoe die 6ha verdeeld zijn over 308 gemeenten. Met 815 m² neemt Hoogstraten de grootste hap uit de taart, en ligt de betonsnelheid 4x hoger dan het Vlaams gemiddelde (201 m²/d).

Het betonrapport wil gemeenten niet met de vinger wijzen, maar wel bewust maken van de realiteit/problematiek. Pas zo kan op lokaal niveau een efficiënte weg uitgestippeld worden richting betonstop. Ontkenning van het probleem, biedt geen oplossing. 

 • Natuurpunt spreekt van een betonsnelheid in Hoogstraten (open ruimte die per dag verloren gaat) van 815 m2. Dat is een eenzijdige voorstelling van zaken. Bij het aansnijden van bouwgrond wordt immers niet alles bebouwd. Minstens 400 m2  van die 815 m2 bouwgrond per dag wordt immers omgezet in tuin of groen. Wij zijn van mening dat tuinen en collectieve open ruimte in woongebieden (woonerven) niet kunnen gelijkgesteld worden met ‘beton’.

Reactie Natuurpunt:

Voor de berekening van de betonsnelheid hanteert Natuurpunt dezelfde definities zoals de Vlaamse overheid zelf vooropstelt in haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De betonstop van de overheid (= ruimtebeslag van 6ha over 3ha naar 0ha/dag) bevat per definitie ook tuinen. ‘Vertuining’ is immers ook een probleem waarmee het platteland te kampen heeft.

Naast betonsnelheid (en ruimtebeslag) geeft Natuurpunt in het rapport ook de verhardingsgraad van elke gemeente weer (dus zonder tuinen). Het rapport betreft dus geen éénzijdige  benadering van de feiten. Op verharding scoort Hoogstraten uiteraard beter dan steden zoals Antwerpen of Gent. Maar dat verandert niets aan de vaststelling dat de inname van open ruimte nergens zo snel gaat als in Hoogstraten (en bij uitbreiding de ganse Noorderkempen).

 • De woondichtheid (het aantal inwoners per hectare woongebied) is de laatste jaren in Hoogstraten wel degelijk gestegen.

Reactie Natuurpunt:

Natuurpunt heeft de ‘woondichtheid’ in het rapport nergens berekend, dit zou immers een te enge benadering zijn van de problematiek. De Vlaming heeft immers niet alleen ruimte nodig om te wonen, maar ook om te werken (industrie), te ontspannen (bioscopen, sportaccomodatie,…), zich te verplaatsen (stations, wegen,…).

De betonstop van de overheid (= ruimtebeslag van 6ha over 3ha naar 0ha/dag) omvat dus niet enkel de ruimte voor wonen, maar vat ook alle andere ruimtebehoeften.

In het rapport berekende Natuurpunt de ‘leefdichtheid’. Dat is de oppervlakte, uitgedrukt per inwoner, die in de gemeente in gebruik is voor alle functies samen (wonen, werken, infrastructuur,…), dus om te leven.

In de periode 2005-2005 is die leefdichtheid te Hoogstraten gedaald. Dat wil zeggen dat de bebouwing (of inname van open ruimte) er sneller is gestegen dan het inwonersaantal. Met andere woorden dat de ruimtelijke voetafdruk (uitgedrukt per inwoner) er de afgelopen 10jaar steeg. Dit is niet alleen een probleem in Hoogstraten, maar voor Vlaanderen in haar geheel.

De betonstop heeft echter als doel om meer te doen met minder ruimte. De leefdichtheid moet met andere woorden omhoog, niet omlaag.

Het feit dat de woondichtheid in Hoogstraten zou gestegen zijn (volgens het gemeentelijk persbericht; Natuurpunt heeft geen cijfers) zou een eerste stap zijn in de goede richting, maar is alleszins nog niet voldoende.

We moeten niet alleen dichter op elkaar gaan wonen, maar ook op vlak van industrie, landbouw (gebouwen) en infrastructuur moeten we veel zuiniger omspringen met open ruimte. En dat is desgevallend in Hoogstraten niet het geval.

 • Natuurpunt beweert dat de 340 hectare bebouwbare grond in Hoogstraten volgebouwd zal zijn in 2029. Hiermee impliceert Natuurpunt dat de huidige snelheid aan bebouwing ongewijzigd zal blijven de komende 10 jaar. Dat is een hypothese die nergens wordt onderbouwd.

Reactie Natuurpunt:

Natuurpunt gaf louter aan dat zonder betonstop, 2029 het jaartal is waarop de juridische voorraad aan bouwgrond op zou zijn. Inzake de betonstop zijn er op  heden enkel beleidsintenties op Vlaams niveau, maar laten recente wijzigingen van de bouwregels vaak een versoepeling toe om te bouwen, dan wel om het bouwen in open ruimte een halt toe te roepen. Op basis van de bodemgebruikskaart (STATBEL), lijkt de inname aan open ruimte zelfs te zijn toegenomen tot 7,3 ha/dag (2016).

Het betonrapport van Natuurpunt heeft als doel gemeenten aan te sporen maatregelen te nemen om de betonstop uit te rollen. Mocht de stad reeds stappen richting en betonstop hebben gezet, dan vertaalt zich dat tot op heden nog niet in onze cijfers. De betonstop zal veel grotere inspanningen vergen, niet alleen van Hoogstraten, maar van alle Vlaamse gemeenten.