• beheerswerken
  • fotowerkgroep
  • klapekster nancy
  • klapekster
  • klimaatmars
  • klimaatmars1
  • nieuwjaarswandeling
  • nieuwjaarswandeling1
  • vlinderwandeling

Waarom verzetten we ons tegen stallenbouw in de vallei van het Merkske?

Natuurpunt legt bouw industriële kippenstallen stil in de vallei van het Merkske.
Waarom?
Onze statuten (=doelstellingen) vermelden: “Daarnaast wil de vereniging ook optreden voor een betere landschapsbescherming en het ecologisch en ruimtelijk inpassen van het menselijk handelen.” … “Tot het verwezenlijken van haar doel kan de vereniging alle daartoe noodzakelijke en wettelijke middelen aanwenden en initiatieven ontplooien, onder meer de ….”
Dus naast bescherming van de natuur probeert Natuurpunt Markvallei ook het landschap te beschermen en toezicht te houden op het ecologisch en ruimtelijk inpassen van het menselijk handelen. (met name bouwvergunningen in een landschappelijk waardevolle beekvallei). En hiertoe kunnen we alle noodzakelijke en wettelijke middelen aangrijpen. In eerste instantie proberen we dit te doen in een constructief overleg met ons stadsbestuur en via bezwaarschriften bij bouw- en milieuaanvragen. Maar als deze inspanningen niet veel uithalen dan kunnen we ook nog via juridische procedures trachten verder onheil te voorkomen.

Wat gebeurde in de vallei van het Merkske?
Een landbouwer dient een aanvraag in voor de bouw van 3 kippenstallen met elk een lengte van meer dan 100 m, ingeplant op ca. 30 meter uit de as van de straat (Hal). Achteraan de stallen komt dan ook nog eens een beton verharding voor het reinigen van kippenbakken. Hierdoor liggen deze stallen op amper 75 meter van het Merkske en pal in de waardevolle beekvallei.
Het college van burgmeester en schepenen weigerde na veelvuldige bezwaarschrfiten ( o.a. van Natuurpunt), terecht de bouwaanvraag. (Hoewel schepen Baets achteraf beweerde in GVA dat de stallen er wel mogen gebouwd worden?!?). De landbouwer ging tegen deze weigering in beroep bij de provincie, die de vergunning wel toestond. Hiertegen is Natuurpunt Markvallei dan in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor schorsing en vernietiging van de bouwvergunning. Ondanks het feit dat wij de bouwheer hiervan in kennis hadden gesteld, is hij begin augustus toch begonnen met de graafwerken. Wij zijn dan in een kortgeding via de rechter erin geslaagd de werken te laten stilleggen. Drie dagen later heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning geschorst. Later volgt nog een uitspraak over de definitieve vernietiging van deze bouwvergunning.

Wat zijn onze argumenten?

1. Volgens het Gewestplan is de beekvallei van het Merkske gelegen in een Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied (LWAG). Sommigen beweren dat dit dan gewoon landbouwgebied is en dus alles zomaar kan. Maar dit klopt niet. De wet zegt heel duidelijk: “De landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in het gevaar brengen.”

Een vergunningsaanvraag met betrekking op een perceel gelegen in een landschappelijk waardevol gebied (LWAG), moet dan ook getoetst worden aan een esthetisch criterium ten behoeve van de vrijwaring van het landschap en/of de open ruimte, zeker indien het om een nieuw en niet-grondgebonden bedrijf gaat. Het valleigebied wordt hier gekenmerkt als een zeer open gebied met een hoge landschappelijke waarde. De bouw van dergelijk groot industrieel stallencomplex zou hier de open ruimte compleet doorkerven en de schoonheid van het landschap verminken.

Of deze beekvallei dan effectief waardevol is, zeggen wij niet alleen maar staat zwart op wit in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de gemeente Hoogstraten. Hierin staat letterlijk: ‘Enkel het Merkske kan momenteel nog als landschappelijk ZEER waardevol worden beschouwd’. Verder bepaalt dit GRS de gewenste ruimtelijke structuur voor onze omgeving en kwalificeert de Valleigebieden Mark en Merkske als natte natuurlijke drager én het Merkske als nat koppelingsgebied. En bepaalt als bindende ontwikkelingsstructuur voor deze natte koppelingsgebieden: “In natte koppelingsgebieden kan grondgebonden landbouw, maar moet deze in evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied en moet de aanwezige natuur- en landschapswaarden respecteren. Grondloze landbouw wordt geweerd in natte koppelingsgebieden. Nieuwe bebouwing of uitbreiding van bestaande bebouwing is niet gewenst tenzij voor grondgebonden landbouw en voor verplichte reglementaire uitbreidingen voor zover zij het verbindend karakter niet aantasten”.
(noot redactie: grondloze landbouw= intensieve industriële landbouw waarvoor geen akker- of weilanden nodig zijn als ruwvoeder voor het vee, dus enkel stallen voor dieren, meestal pluimvee en varkens).

Daarbij komt dat het Merkske ook als landschapslijn werd aangeduid in het GRS: “Voor landschapslijnen dient het lineair karakter waar mogelijk versterkt te worden en dient minimaal de huidige continuïteit bewaard te worden. Verstoring van de beeldkwaliteit dient tegengegaan te worden”. En verder: Voor landschapslijnen dient het ruimtelijk beleid gericht te zijn op het versterken van het element door versterking van de eraan ophangende ruimtelijke structuren.

Industriële stallen verstoren hier de open ruimte en de schoonheidswaarde van het landschap, bijkomend zijn volgens het GRS deze megastallen hier niet gewenst. Dit GRS kwam tot stand na overleg en werd in 2005 door de gemeenteraad van Hoogstraten unaniem goedgekeurd. Het gaat hier dus niet alleen over een visie van Natuurpunt maar ook van de Hoogstraatse gemeenschap.

Ook het Vlaams Gewest zet volop in op de waardevolle groenblauwe aders in ons landschap. Zij is volop bezig met de Afbakening van Gebieden voor Natuurlijke en Agrarische Structuur (AGNAS).
Hierbij enkele passages uit de gebiedsvisie voor het AGNAS-gebied:
De beekvalleien van Mark en Merkske worden gekenmerkt door de aanwezigheid van kwelgebonden ecotopen (alluviale broekbossen, moerassen, hooilanden e.a.). Voor de valleien wordt mede in functie van een ecologische opwaardering gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding, een vrije rivierwerking en herstel van de relatie tussen waterloop en vallei. Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer samenhangende eenheden af te bakenen zodat een beter afgestemd (natuur)beheer mogelijk is. De rivier- en beekvalleien worden ecologisch opgewaardeerd over hun totaliteit.

De sterk vertakte netwerken van de rivier- en beekvalleien van de Mark en het Merkske zijn belangrijke dragers van de landschappelijke en ecologische structuur. Door hun bijzondere natuurwaarden (kwelafhankelijke bos- en graslandvegetaties) zijn (delen van) de beekvalleien van de Mark, de Noordermark en het Merkske ecologisch waardevolle valleisystemen. De beekvalleien zijn voorbeelden van een Noordkempens beekvalleilandschap dat landschapsecologisch intact is (brede, ondiep ingesneden waterlopen met een klein verval, een lage stroomsnelheid en vrije meandering).

Ook de Vlaamse Regering erkent dus de belangrijke natuurwaarden van het Merkske en haar vallei. In 2009 werd het gebied ten noorden van Hal in kader van deze afbakening herbevestigd als agrarisch gebied (HAG) MAAR deze afbakening wordt ten zuiden van Hal begrensd door de vallei van het Merkske. In dit gebied werd de huidige gewestplanbestemming (in dit geval landschappelijk waardevol agrarisch gebied) nog niet herbevestigd. Hiervoor moet nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden die de bestemming definitief vastlegt.

 

Als je hierbij rekening wil houden met de visie van het Vlaams Gewest èn de gemeente Hoogstraten zoals hiervoor al ruim geschetst is het duidelijk dat natuur en de beekvallei hier moeten beschermd worden en waar dus industriële landbouw moet geweerd worden om de schoonheidswaarde van dit landschap te beschermen.

Het is natuurlijk jammer dat landbouw nog snel probeert in te breken in deze toekomstige bescherming van deze waardevolle beekvallei door nu nog snel industriële stallen (= grondloze landbouw) op te richten.

Dit is de reden waarom Natuurpunt hiervoor juridische stappen heeft gezet en probeert deze bouwwerken te voorkomen in deze beekvallei. De rechter heeft de visie van Natuurpunt hier gevolgd.

Blijkbaar is het huidig stadsbestuur het toch niet eens met onze stelling (dit werd eveneens door schepen Baets bevestigd in de krant) én deze van de Hoogstraatse gemeenschap én die van de Vlaamse Regering én hun eigen GRS, want ze heeft eind augustus een nieuwe bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 2 nieuwe kippenstallen voor een grondloos landbouwbedrijf op amper 100 meter van het Merkske en dus ook pal in deze waardevolle beekvallei. Ook hiertegen zal Natuurpunt beroep aantekenen.

 

 

 

 

 

Tentoonstelling René Van Echelpoel

Natuurpunt Markvallei organiseert van 1 september tot en met 28 september een tentoonstelling met het werk van topfotograaf René Van Echelpoel. Je kan het werk van René komen bekijken in Bezoekerscentrum De Klapekster tijdens de openingsuren.

René Van Echelpoel (60) woont in Oud-Turnhout. De man is gebeten door de microbe van de natuurfotografie en werd onlangs nog uitgeroepen tot de tweede beste natuurfotograaf door de Photographic Society of America.

Werken aan het wandelpad

Natuurpunt Markvallei organiseert beheerswerken in het natuurgebied Den Rooy, en dit met het oog op de officiële inhuldiging van het wandelpad (9 oktober). Op zaterdag 3 september verwachten we de vrijwilligers die van wat labeur in de natuur houden om 9 uur op het gemeenteplein in Meerle. Van hieruit trekken we het natuurgebied in. Iedereen is welkom. Beheerder Edwin Groenendijk heeft een indrukwekkend takenlijstje klaar. Maar bovenal primeert de gezelligheid natuurlijk. Met vereende krachten een prachtig wandelpad in orde brengen, een echte uitdaging. Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wandelen in de Krochten en op Maxburg

De maandelijkse zondagswandeling van Natuurpunt Markvallei gaat deze keer naar Maxburg en de Krochten in Meer. Op zondag 4 september verwelkomt gids Jack Govaerts iedereen om 14 uur in de Maxburgdreef 31-41. Van daaruit start de grensoverschrijdende wandeling. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 03 383 02 08.